Spring naar inhoud

ANBI

Stichting Heberdina Japin-Timmer Dierentehuis Hoorn
Schellinkhouterdijk 1, 1621 MJ Hoorn
Postbus 2104 ,1620 EC Hoorn

RSIN nummer : 003711705
KVK nummer: 41234066

Telefoon : 0229-218197

E-mail: dierentehuis.hoorn@online.nl

Website: https://www.dierenasiel-hoorn.nl

Bestuurssamenstelling

Cor Pool (voorzitter)
Oostwouderdorpsstraat 22,1678 HD Oostwoud
0229-201485

John Tonneman (penningmeester)
Reaal 136,1628 RH Hoorn
0229-230327
E-mail : jw.tonneman@quicknet.nl

F.J. Perrier ( bestuurslid)
Cypres 5, 1628 ML Hoorn
0229- 269446
E-mail: f.perrier@ziggo.nl

John Horst (secretaris)
Cezannehof 41, 1628 XE Hoorn\
0229-27182 of 06 51197741
E-mail: johnh69@ziggo.nl

Peter Horst (2e secretaris)
Houtzaagmolen 28, 1622 HE Hoorn
0229-217869
E-mail: pmhorst@ziggo.nl

Beleidsplan

Algemeen beleid

Beleidsverklaring

Het asielbestuur handelt in zijn hoedanigheid als werkgever in overeenstemming met wat daaromtrent wettelijk is bepaald.

Het asiel voldoet aan het Honden-en Kattenbesluit 1999 en alle andere wet- en regelgevingen die van toepassing zijn zoals Arbo-wet, sociale wetgeving, Wet Minimumloon, GWWD, Wet Persoonsregistratie.

Het asiel zorgt ervoor dat zorgvuldig wordt omgegaan met en de nodige zorg wordt verleend aan alle op te vangen dieren (ongeacht ras, leeftijd, gezondheid of uiterlijk), vanaf het moment van opname tot het moment van plaatsing, en ook nog daarna door het verrichten van nazorg en bovendien een medische garantie en een terugbrenggarantie afgeeft.

Bij het beleid wordt uitgegaan van de intrinsieke waarde van elk dier, zoals omschreven in de GWWD: erkenning van de intrinsieke waarde van het dier betekent dat het dier onafhankelijk van de mens een eigen waarde wordt toegekend en dat de belangen van het dier niet meer automatisch ondergeschikt zijn aan de belangen van de mens. Het doel van de dierenbeschermingswetgeving is dan ook het bevorderen van zodanige voorwaarden en omstandigheden dat het dier optimale bescherming wordt geboden tegen handelingen van de mens die het welzijn van het dier aantasten.

Medewerkers en bestuursleden voeren geen activiteiten uit die tegen het beleid van de Dierenbescherming indruisen . Er wordt op geen enkele wijze meegewerkt aan handel (in- en verkoop) van dieren.

Het asiel zal geen dieren als prijs, beloning of gift uitloven of uitreiken bij wedstrijden, verlotingen, weddenschappen of andere dergelijke evenementen.

Het asiel geeft voldoende mogelijkheden tot training, scholing en vorming van de medewerkers.

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen beloning. Vier medewerksters (3,25 FTE) ontvangen een salaris gerelateerd aan de cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

het opnemen, bewaren en (her)plaatsen van dieren (het betreft honden-katten en eventueel konijnen) en al hetgeen daarmede in verband staat of daartoe dienstig is, een en ander in de ruimste zin en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het vormen van een vermogen om daaruit alle kosten en uitgaven ter verwezenlijking van haar doel te bestrijden. Zij tracht dit doel meer in het bijzonder te bereiken door het oprichten, in stand houden en exploiteren van een dierentehuis te Hoorn, bestemd als asiel -voor geheel West-Friesland.

Jaarrekeningen

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2017