Spring naar inhoud

Privacybeleid

Waarom dit privacy statement?

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan uw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft. In dit privacy statement willen wij u hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacy statement

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Heberdina Japin Timmer. Dit heeft alleen betrekking op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites waarnaar Stichting Heberdina Japin Timmer op haar website en in haar mailingen naar verwijst. Stichting Heberdina Japin Timmer adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Identiteit Stichting Heberdina Japin Timmer

Stichting Heberdina Japin Timmer is de verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Stichting Heberdina Japin Timmer.

Stichting Heberdina Japin Timmer is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41234066 .

Stichting Heberdina Japin Timmer is gevestigd in Hoorn en de sponsoradministratie is kantoorhoudend in 1633 GL te Avenhorn aan de Koningsspil 3 en bereikbaar via het e-mailadres edith@multiweb.nl.

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

Stichting Heberdina Japin Timmer kan informatie van u ontvangen als u sponsor wordt, een gift geeft, of als u per e-mail, telefoon of schriftelijk contact met ons opneemt.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Stichting Heberdina Japin Timmer kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Contactgegevens – zoals de door u verstrekte naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij u op de hoogte houden van het werk wat wij doen met behulp van uw gift.
  • Betalings- en factuurgegevens – indien u een donateurschap met ons aangaat hebben wij voor de financiële afhandeling uw bankgegevens nodig.
  • Website gegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website(s).
  • Aanvullende gegevens: dat zijn gegevens die wij u vragen om u nog beter van dienst te kunnen zijn. Deze gegevens kunnen wij ook opvragen bij derden als u daar toestemming voor heeft gegeven.

Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Stichting Heberdina Japin Timmer gebruikt de verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van het donateurschap en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij u om uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

  • Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar (potentiële) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten.
  • Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.

Stichting Heberdina Japin Timmer stuurt 2x per jaar haar sponsors een nieuwsbrief per post. Als u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kunt u zich hiervoor telefonisch of schriftelijk afmelden.

Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens van nieuwe eigenaren worden doorgegeven aan een externe organisatie (stichting Chip) voor de chipregistratie van hun nieuwe huisdier.

Stichting Heberdina Japin Timmer kan gehouden zijn uw gegevens te verstrekken vanwege een op de stichting rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

Stichting Heberdina Japin Timmer heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese en Nederlandse wetgeving.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Stichting Heberdina Japin Timmer bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan 8  jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Stichting Heberdina Japin Timmer neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met Stichting Heberdina Japin Timmer via info@dierenasiel-hoorn.nl.

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Privacybeleid van derden
Op de website van Stichting Heberdina Japin Timmer www.dierenasiel-hoorn.nl zijn links opgenomen naar andere, niet bij Stichting Heberdina Japin Timmer behorende, websites. Stichting Heberdina Japin Timmer  kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom altijd om uzelf op de hoogte te stellen van het privacy beleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien u vragen of opmerkingen hebt naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop Stichting Heberdina Japin Timmer omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@dierenasiel-hoorn.nl

U kunt bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Stichting Heberdina Japin Timmer, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde, correcties worden verwerkt. Stichting Heberdina Japin Timmer zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan de klachtencommissie van  Stichting Heberdina Japin Timmer via Klacht-dierenasiel-hoorn@ziggo.nl of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy statement versie 1.0,  juni 2018