Spring naar inhoud

Beleidsplan 2017-2021

Dertig jaar geleden is de Stichting Vrienden van het Heberdina Japin-Timmer Dierentehuis (hierna te noemen ,,Vrienden,,) in het leven geroepen om het dierenasiel met de naam Stichting Heberdina Japin-Timmer Dierentehuis (hierna te noemen ,,Stichting HJT,,)in moeilijke tijden financieel te ondersteunen met name op het gebied van huisvesting waar de wetgever specifieke eisen aan had gesteld.

De  Vrienden wil  als ANBI aangemerkt worden omdat de mogelijkheid reëel is  dat sympathisanten testamentair hebben vastgelegd dat zij een legaat kan ontvangen.

Het beleid van het bestuur is gericht om de doelstelling te verwezenlijken.

De Vrienden heeft zich als doel gesteld dat de huisvesting van het dierenasiel Stichting HJT aan alle wettelijke vereisten qua huisvesting moet voldoen en bovendien op een duurzame groene wijze haar taak moet uitoefenen.

De Vrienden beheert een vermogen,verkregen in de jaren 2005 t/m 2013 bestaande uit schenkingen, giften en nalatenschappen. Jaarlijks doet de Stichting uitgaven ten behoeve van verbetering van de huisvesting van de zwerfdieren en in milieuvriendelijke investeringen ten behoeve van dierenasiel van de Stichting HJT.

De overige jaarlijkse kosten van de Vrienden  bedragen niet meer dan € 500,- ,zijnde bankkosten en abonnementskosten.

De Vrienden is geen fondsenwervende instelling en ontvangt geen subsidies.

Alle door de Vrienden ontvangen giften, schenkingen, legaten en nalatenschappen worden toegevoegd aan het kapitaal, zodat de Stichting blijvend een bijdrage kan leveren aan een maatschappelijk doel.

De Vrienden levert statutair geen bijdrage aan de exploitatie van de Stichting HJT. Wel mogelijk is dat de Vrienden aan de Stichting HJT initiatieven op het gebied van dierenwelzijn financieel ondersteunt. Hierbij denken wij aan noodzakelijke dure operaties van zwerfdieren en acties op het gebied van socialiseren van verwilderde zwerfkatten en gedragstherapie voor agressieve honden.

De Vrienden is opgericht voor onbepaalde tijd. Het beleid is er om die reden op gericht dat het vermogen in stand moet blijven teneinde ook in de toekomst financieel te kunnen voorzien  in haar statutair vastgestelde doelstelling.